EMAIL: [email protected]
Ważne zmiany w prawie spółdzielczym
« dnia: Sierpień 12, 2017, 08:44:46 pm »
2 sierpnia Prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu postępowania cywilnego i prawa spółdzielczego. Ustawa wejdzie w życie w 14 dni od jej ogłoszenia.
 
Pełną treść zmian można odnaleźć tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1624_u.htm
 
Zmian jest dość sporo, przybliżę tutaj jedynie te ważne z puntu widzenia członka naszej Spółdzielni.
 
Automatyczne członkostwo w spółdzielni
Złe wieści dla wszystkich, którzy mieli do tej pory wygodną wymówkę dla nieobecność na Walnym. Od tej pory członkostwo w Spółdzielni jest ściśle związane z posiadaniem spółdzielczego prawa własności lub lokatorskiego prawa własności, albo roszczenia o ustanowienie tych praw. Nie trzeba składać wniosków i wpłacać udziałów. Gdy sprzedajemy mieszkanie, członkostwo przechodzi na nabywcę.
 
Niestety ustawa nie precyzuje, co z dotychczasowo wpłaconymi udziałami. Prawdopodobnie będzie można żądać ich zwrotu na drodze sądowej.
 
Koniec członków oczekujących
Tak jak wspomniałem powyżej ustawa bardzo szczegółowo wymienia katalog członków spółdzielni. Osoby, które są członkami, a nie spełniają zawartych w ustawie warunków, z dniem wejścia w życie ustawy tracą członkostwo. W skali całego kraju zmiana to może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dla nas ma to mniejsze znaczenie, ponieważ Rada Nadzorcza w ubiegłym roku pozbyła się Diduchowych pomagierów, ale przynajmniej nie przyjdzie do głowy Zarządowi, by ponownie skorzystać z ich pomocy.
 
Nie można już wykluczyć członka ze Spółdzielni
W myśl nowelizacji jedynym sposobem na wykluczenie ze Spółdzielni właściciela spółdzielczego prawa własności będzie przymusowe zbycie jego lokalu na mocy Art. 17^10 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
 
Zmiany w zasadach ewidencjonowania funduszu remontowego
Ustawa nakłada na Spółdzielnie obowiązek prowadzenia rozliczeń funduszu remontowego z podziałem na poszczególne nieruchomości (do tej pory zobowiązana była prowadzić jedynie ewidencję).
 
Na pewnym łódzkim portalu popularnym w niektórych spółdzielczych kręgach można się dowiedzieć, że nowelizacja uniemożliwia spłatę Układu z funduszu remontowego. Trudno mi się odnieść do tych rewelacji, ponieważ nowelizacja nie wprowadza żadnych nowych ograniczeń co do wydatkowania funduszu remontowego.
 
Spółdzielnie będzie rozliczać się z funduszu remontowego z byłymi członkami
Ta zmiana jest dla nas bardzo istotna. W momencie powstania wspólnoty mieszkaniowej, Spółdzielnia jest zobowiązana niezwłocznie rozliczyć się z były członkami z przypadającej im części funduszu remontowego. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze będzie to oznaczać zwrot funduszu. Jeśli w danej nieruchomości wydatki na funduszu przekroczyły wpływy, będzie trzeba zapłacić Spółdzielni proporcjonalną cześć tej różnicy.
 
Ponownie na pewnym portalu pojawiły się sugestie, że zmiana ta oznacza, że nasza Spółdzielnia zmuszona jest rozliczyć się z funduszu remontowego z wspólnotami, które powstały w ostatnich latach. Według Materiałów na Walne Spółdzielnia winna byłaby wspólnotom około 700 tysięcy zł. Pamiętajmy jednak, że prawo nie może działać wstecz. Moim zdaniem, ponieważ wspólnoty powstały przed nowelizacją ich członkom pozostaje jedynie droga sądowa na odzyskanie nadpłaty funduszu remontowego. Szanse na wygranie w sądzie wydają się spore, ale na pewno wymagać to będzie sporo czasu i wysiłku.
 
Opłaty eksploatacyjne wyłączone spod egzekucji komorniczych, ale …
Kolejna korzystna dla nas zmiana, tym razem kodeksu postępowania cywilnego, powoduje, że komonicy w przypadku egzekucji długu od spółdzielni nie będą mogli zajmować opłat eksploatacyjnych. Niestety zmiana pozostawia komornikom groźną dla nas furtkę. Wierzytelności związane z eksploatacją nieruchomości mogą być egzekwowane z opłat eksploatacyjnych. W naszym przypadku są to niesławne Nierozliczone Koszty Eksploatacyjne.
 
Organicznie władzy Spółdzielni nad nieruchomościami
To dość interesująca zmiana. Od momentu wejścia w życie nowelizacji Spółdzielnia w nieruchomościach, w których nie posiada pełnej własności (wystarczy jeden wyodrębniony lokal), zarządza nieruchomością na podstawie ustawy o własności lokali. Jest to tzw. zarząd powierzony. Oznacza to, że wszystkie decyzje przekraczające zarząd zwykły wymagają uchwały większości współwłaścicieli. Oczywiście jeśli Spółdzielnia jest współwłaścicielem większościowym nie będzie miała z tym problemu. Inaczej ma się jednak sprawa na przykład na Wigury 15. Tam przykładowo prace remontowe wymagać będą uchwały. Spółdzielnia nie będzie mogła samodzielnie podjąć tego rodzaju decyzji.
 
Koniec z prezesami-lustratorami
Nowelizacja uniemożliwia prowadzenie lustracji Spółdzielni przez członka zarządu innej spółdzielni lub jej pracownika. Powinno to chociaż w minimalnym stopniu poprawić obiektywizm i uczciwość lustratorów kontrolujących Spółdzielnie z ramienia Związku Rewizyjnego.
 
Nowe uprawnienia kontrolne ministerstwa infrastruktury
Do tej pory możliwość kontroli Spółdzielni przez Ministerstwo Infrastruktury były czysto symboliczne. Po nowelizacji minister będzie miał prawo żądać od Spółdzielni "informacji, danych i dokumentów, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni." Czas pokaże, jak skutecznie ministerstwo będzie z tych uprawnień korzystać.
 
Powstawanie wspólnoty już nie będzie automatyczne
Do tej pory w nieruchomości, w których wszystkie lokale były odrębną własnością, z mocy prawa przekształcały się we wspólnotę. Po nowelizacji będzie to wymagało uchwały większości współwłaścicieli.

Pełnomocnictwa pozostają bez zmian
Ustawa cementuje zasady, które akurat nasz statut zawiera od dawna. A więc można korzystać z pełnomocników poprzez pisemne pełnomocnictwa i nie można być pełnomocnikiem więcej niż jednego członka. Do tej pory zasady te zależne były od postanowień statutu, teraz określa je ustawa.
 
Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2017, 08:48:51 pm wysłana przez Borowiecki »